zarządzanie zmianą szkolenie Warszawa

Niezależnie od tego czy szkolenie:

 • jest warsztatem, na którym wypracowane zostają konkretne produkty
 • służyć ma nabyciu umiejętności, których konsekwencją będzie skuteczne wdrożenie
 • poszerza horyzonty uczestników i internalizuje wiedzę organizacji
 • pełni funkcję integracyjną

czynnikami decydującymi o jego sukcesie są przede wszystkim: doświadczenie i osobowość trenera oraz przyjęta metodyka pracy z grupą.
Wybór trenera jest kluczowym elementem warunkującym powodzenie szkolenia. Jego kwalifikacje powinny odpowiadać wymaganemu poziomowi wiedzy na określony temat, chęci i umiejętności jej przekazywania, a także zdolności do angażowania uczestników do wspólnej pracy. Trener musi więc zdobyć zaufanie grupy i stworzyć odpowiedni klimat, aby konsekwentnie realizować potrzeby szkoleniowe grupy.

Jako KaiZen HR dbamy o to, aby nasze szkolenia uwzględniały specyfikę uczenia się dorosłych i skutecznego zdobywania przez nich nowych kompetencji. Poza wysoce merytorycznym programem zapewniamy:

 • stosowanie przede wszystkim metod interaktywnych i aktywizujących,
 • bycie blisko realnego życia, pokazywanie praktycznego zastosowania nowej wiedzy i nabytych umiejętności,
 • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczestnikami,
 • konfrontację doświadczenia zdobytego w trakcie szkolenia z dotychczasowym wyniesionym z sytuacji życiowych,
 • klimat akceptacji i życzliwości, który ułatwia otwarcie się na innych oraz szczere wypowiadanie się.

Niezwykle istotny jest pragmatyczny wymiar realizowanych szkoleń i warsztatów. Rekomendujemy współuczestnictwo osób szkolonych w ustalaniu celów i programu, a same szkolenia poprzedzamy wnikliwą analizą potrzeb uczestników oraz Sponsora, kończąc je action planem dla konkretnych wdrożeń i sesją ewaluacyjną.

KaiZen HR realizuje szkolenia i warsztaty dla:

członków zarządu, kadry menedżerskiej najwyższego oraz średniego szczebla, pracowników operacyjnych oraz sił sprzedaży, między innymi w obszarach:

Kompetencji menedżerskich

 • Przywództwa
 • Budowania zespołu i empowermentu
 • Zarządzania Efektywnością
 • Zarządzania Zmianą 
 • Zarządzania Konfliktem
 • Technik wpływu i perswazji
 • Motywowania poprzez coaching

Kompetencji „miękkich”

 • Skutecznej komunikacji
 • Współpracy i prowadzenia spotkań roboczych
 • Stylów myślenia i stylów działania FRIS
 • Efektywności osobistej i zarządzania czasem
 • Autoprezentacji i wystąpień publicznych 
 • Asertywności
 • Rozwoju inteligencji emocjonalnej

Kompetencji sprzedażowych

 • Zarządzania procesem sprzedaży
 • Sprzedaży relacyjnej w B2B
 • Standardów sprzedaży
 • Analizy i rozumienia Klienta
 • Automotywacji w sprzedaży
 • Budowania wyróżników sprzedażowych
 • Negocjacji

Kompetencji organizacyjnych

 • Twórczej pracy nad problemem - Workout’y innowacyjne w oparciu o metodę Design Thinking
 • Systemowego rozwiązywania problemów, tzw. Problem Solving
 • Optymalizacji procesów (Lean Management)

Napisz lub zadzwoń i umów się na spotkanie,
chętnie podzielimy się doświadczeniem

 

KaiZen HR
ul. Szobera 4/3
01-318 Warszawa

 

Kontakt indywidualny:
katarzyna.poszewiecka@kaizenhr.pl
Kontakt formalny (przetargi, reklamacje): 
​biuro@kaizenhr.pl

hr consulting Warszawa